ירושות וצוואות

גבר בשנות ה 30 לחייו חשק עד מאוד בכספי אישה קשישה בה בחר כקורבן לאור גילה ומצבה, הגבר זיהה את נקודת התורפה של הקשישה והתקרב אליה כמי שרצה לעזור לה. איך הוא הצליח להוציא ממנה מאות אלפי שקלים ? 

גבר צעיר בשנות ה 30 לחייו מצא לו דרך מקורית להתעשר, הוא בחר באישה קשישה בת 75 כקורבן, התקרב אליה כמי שרצה לעזור לה, היה לה ל"חבר" והרעיף עליה מחמאות, כך למעשה רכש את אמונה. הגבר זיהה את נקודת התורפה הקיימת בקשישה הבודדה אשר זקוקה לחברה ולתשומת לב. הקשישה שמחמאות כבר זמן רב לא קיבלה מגבר צעיר, הרגישה מחוזרת ומאוהבת, היא ראתה באותו הגבר כמי שמתיימר להיות מאהבה הצעיר הרוצה את טובתה והחושק בחברתה. היא רק לא ידעה שכל מעלליו של הגבר הוא כספה ותו לא. הצעיר נהג לבוא לבקרה בבית האבות, להחמיא לה על הופעתה ולבקש כסף, הקשישה בכל פעם ופעם היתה נותנת לצעיר שיק בסכומי עתק של עשרות אלפי שקלים. כך נהג הצעיר לעשות במשך תקופה ארוכה מאוד עד שחשבונה של הקשישה הלך והתרוקן. 
הצעיר ניצל את העובדה כי לקשישה אין הבנה בנושאים כלכליים והיא אינה כשירה כלל להתנהלות כספית. הצעיר אף ניצל את העובדה כי הקשישה אינה בקשר טוב עם ילדיה וכי בדידותה ניכרת. הקשישה המאוהבת סיפרה על המאהב הצעיר לזוג חברים שלה אשר מגיעים מעת לעת לבקרה. הקשישה לא הבינה עד כמה חמור מצבה, זוג החברים הבין את הניצול המר של הצעיר אשר מרוקן את חשבונה של הקשישה ודיווח על המצב לגורמים הרלוונטים בבית האבות. לאחר זמן קצר מונה עורך דין עודד שטרוזמן לאפוטרופוס על כל כספה ורכושה של הקשישה בכדי להבטיח שמירה על כספיה ונכסיה של הקשישה. 
עורך דין עודד שטרוזמן מספר כי הצעיר ניצל לרעה את האמון אשר רכשה בו הקשישה והוציא ממנה מאות אלפי שקלים ואם היה ממשיך בדרך זו כספי הקשישה היו נגמרים והיא היתה מסיימת את חייה בפת לחם ובלי יכולת בסיסית להתקיים.
עורך דין עודד שטרוזמן מברך על עצירת המצב. כעת הקשישה מטופלת ובטוחה עורך דין שטרוזמן מטפל בכל ענייניה הכספיים ודואג לרווחת חייה. הקשישה אינה יכולה עוד לחלק שיקים ולסכן את מצבה הכספי.
עורך דין עודד שטרוזמן מדגיש כי חשוב מאוד למנות אפוטרופוס לקשישים אשר אינם ברי יכולת התנהלות כספית וקבלת החלטות. מינוי אפוטרופוס מציל וגורם למנגנון בטוח אשר נועד לשמור על הכספים והרכוש וכי התנהלות נכונה ומבוקרת בגיל השלישי מבטיחה שקט וכבוד עד לנשימה האחרונה.
בגיל השלישי יש לדאוג לעשיית צוואה באם אדם חפץ בכך.
עורך דין עודד שטרוזמן מסביר בקצרה את ההבדל בין חוק הירושה לעשיית צוואה: חוק הירושה ברור מוסדר ומחלק את הירושה באופן הבא:
יורשים על פי דין הם:
(1)   מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;
(2)   ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.
זכות הירושה של בן זוג (תיקון מס' 4)  תשל"ו-1976 (תיקון מס' 7)  תשמ"ה-1985
11.  (א)  בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –
(1)   אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;
(2)   אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;
(תיקון מס' 7) תשמ"ה-1985
          (ב)  אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.
(תיקון מס' 2) תשל"ג-1973
          (ג)   המגיע לבן-זוג על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזיר כשיפקעו.
סדר העדיפות בין קרובי המוריש (תיקון מס' 3)  תשל"ו-1976
12.  ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו.
החלקים בעזבון
13.  ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.
חליפיו של יורש (תיקון מס' 7) תשמ"ה-1985
14.  (א)  ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן זוג וכן הורים או הורי הורים כאמור בסעיף 11(א), או אחד מאלה.
          (ב)  ילדים היורשים לפי סעיף קטן (א) חולקים ביניהם בשווה מה שירשו בדרך זו.
פורש פסול ויורש שהסתלק (תיקון מס' 7) תשמ"ה-1985
15.  מי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעזבון שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם.
ירושה מכוח אימוץ (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012
16.  (א)  מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ; המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו.
(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012
          (ב)  המאומץ וצאצאיו זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאילו היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי דין בעזבונו של המאומץ כאילו היו יורשים.
          (ג)   המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ.
זכות הירושה של המדינה
17.  (א)  באין יורש לפי הסעיפים 10 עד 16, תירש המדינה כיורשת על פי דין.
          (ב)  מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מנכסי העזבון או לשלם, בתחום שוויים של נכסי העזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העזבון, תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים –
(1)   לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש;
(2)   לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו;
(3)   לבן-משפחתו של המוריש או של בן-זוגו שאינו מיורשיו על פי דין.

אנו למדים שחוק הירושה מסודר וברור וכי אדם אשר לא השאיר אחריו צוואה אחרת אז כל כספו ורכושו יחולק באופן הקבוע בחוק הירושה.

אדם שרוצה להוריש את רכושו וכספו בצורה אחרת חייב בעשיית צוואה שאם לא כן כל רכושו וכספו יחולק כאמור על פי חוק הירושה.

 

עשיית צוואה:

צוואה היא מסמך משפטי אשר בו מורה אדם מה ייעשה בכספו וברכושו לאחר מותו ואשר יהא בר-תוקף אם נעשה באחת הדרכים הקבועות בדין, ולא נפל בו פגם שלא ניתן לתיקון.
בחוק הירושה נקבעו 4 חלופות אפשריות לעריכת צוואה: צוואה בכתב-יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל-פה.
למצווה נתונה הבחירה באיזו דרך לערוך צוואתו מבין החלופות הנ"ל (בהקשר לצוואה בע"פ – ניתן לעשותה בדרך זו רק בהתקיים הנסיבות המנויות בחוק. לכל צוואה שנערכה כדין אותו התוקף ללא קשר לחלופה על פיה נערכה.
לאחר המוות יש לבקש צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה ולאחר קבלת הצו ניתן לפעול על פי הצוואה אלא אם תוגש התנגדות ומסיבות כלשהן לא יתקבל הצו לקיום הצוואה.

צורות הצוואה
18.  צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה.
צוואה בכתב יד
19.  צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.
צוואה בעדים
20.  צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
הפקדת צוואה (תיקון מס' 8)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998
21.  (א)  מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לעניני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לעניני ירושה.
          (ב)  צוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.
          (ג)   אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד.
צוואה בפני רשות (תיקון מס' 8)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998
22.  (א)  צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.
(תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998
          (ב)  דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
          (ג)   נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.
          (ד)  במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.
(תיקון מס' 8) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998
          (ה)  צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.
          (ו)   צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.
(תיקון מס' 5) תשל"ו-1976
          (ז)   לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט.
צוואה בעל-פה
23.  (א)  שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.
(תיקון מס' 8) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998
          (ב)  דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
          (ג)   צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.
פסלות עדים
24.  קטין ומי שהוכרז פסול-דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה לפי סימן זה.
קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה (תיקון מס' 11) תשס"ד-2004
25.  (א)  התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.
          (ב)  בסעיף זה "מרכיבי היסוד בצוואה" הם:
(1)   בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;
(2)   בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים;
(3)   בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו;
(4)   בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

ביטול צוואה 

אדם רשאי לבטל את צוואתו כרצונו, בכל עת ומכל סיבה. לאחר ביטול הצוואה, הוא יכול לערוך צוואה אחרת במקומה או שלא לערוך צוואה בכלל.
הצוואה אחרונה של המצווה היא זו הקובעת מה יעשה בעזבונו.
בחוק קבועות שלוש דרכים לביטול צוואה:
ביטול הצוואה במפורש באותו אופן שבו עושים צוואה. כלומר ניתן לבטל צוואה בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה. דרך ביטול אינה חייבת להיות זהה לדרך בה נעשתה הצוואה.
ביטול הצוואה באמצעות השמדתה. החוק קובע הנחה, לפי צוואה שהושמדה, המצווה אכן התכוון לבטלה.
עריכת צוואה חדשה. במידה ומצווה ערך צוואה חדשה ויש בה הוראות הסותרות את ההוראות בצוואתו הקודמת, רואים את ההוראות החדשות כמבטלות את ההוראות הצוואה הקודמת.

משרדו של עורך דין עודד שטרוזמן מנוסה, מקצועי ומוביל בתחום הירושות והצוואות סכסוכים משפחתיים סביב ירושות וצוואות הם מהקשים והמרים ביותר. הידע והנסיון הרב של המשרד בתחום מאפשרים לנהל תיקים מסוג זה במקצועיות ואסרטיביות מצד אחד ומצד שני ברגישות ואנושיות. 

  • 2
  • 1